074 384 2222

info@ketelaar.nl

Brooksplein 1

7627 LZ Bornerbroek

08:00 tot 17:00

Maandag t/m vrijdag

TOZO: Berekening Inkomsten Voor Controle Gemeente

16 jun 2020

Hoe worden de inkomsten uit uw eigen bedrijf (niet zijnde een BV) berekend voor de TOZO?

Hebt u de afgelopen tijd een TOZO uitkering ontvangen, dan zal de gemeente u vragen om een berekening op te maken van uw netto inkomsten over die periode(s).

Voor de Tozo moet de netto beloning (netto winst) worden aangemerkt als inkomsten. De netto beloning wordt vastgesteld op basis van onderstaande stappen:

  • De bruto inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep is de omzet (het totaalbedrag dat u in die maand als zelfstandige in rekening hebt gebracht aan uw opdrachtgevers/afnemers).
  • Een oninbare factuur (debiteur heeft aangegeven dat hij deze niet kan betalen) telt niet mee als inkomsten.
  • Een doorlopende subsidie of een grote opdracht wordt wel gezien als inkomsten. Deze moet u naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) toerekenen aan de maanden waarover u aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) hebt gekregen.
  • Van dit totaalbedrag moet u de kosten aftrekken die in dezelfde maand gemaakt zijn om uren en/of producten te kunnen verkopen. Het gaat dan om alle zakelijke kosten zoals materiaalkosten, reiskosten, maar ook o.a. kosten voor huur, gas, water en licht, abonnementen, contributies etc. en eventueel personeelskosten. Bedragen die u hebt ontvangen vanuit de NOW (noodmaatregel ten behoeve van personeelskosten) moet u in mindering brengen op de loonkosten.
  • Naast de maandelijks terugkerende kosten hebben ondernemingen vaak meerdere soorten kosten die slechts één of enkele keren per (boek)jaar worden gemaakt, de zogenaamde terugkerende incidentele kosten. Denk daarbij aan kosten voor onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, accountants- en administratiekosten, gemeentelijke belastingen en heffingen en noodzakelijke (kleine) investeringen. Voor deze incidentele kosten geldt dat u ze, ongeacht het moment waarop u ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten ten laste van de maand waarvoor u de berekening maakt.
  • De bedragen van de omzet en de kosten moet u exclusief BTW berekenen, tenzij u volgens de regels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld bij toepassing van de kleineondernemersregeling (nieuwe KOR), ofwel, als u geopteerd hebt voor vrijstelling van BTW).
  • Op het berekende bedrag aan inkomsten minus uitgaven mag u een forfaitair percentage voor verschuldigde inkomstenbelasting in mindering brengen. Dit percentage is 18%. De uitkomst is uw “netto beloning”.

Komt u met de berekening uit op een negatief bedrag? Ook dan is uw uitkering voor levensonderhoud (TOZO) nooit hoger dan het sociaal minimum.

Let op: Vanaf 1 juni 2020 wordt er voor het toekennen van een TOZO uitkering WEL gekeken of en hoeveel inkomen uw partner heeft. Tot 1 juni 2020 wordt het inkomen van een partner buiten beschouwing gelaten.